Tiltak og tjenester for barn, unge og familier i Meløy kommune

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et drop-in tilbud for deg mellom 13-23 år.

Helsestasjon for ungdom har særlig vekt på å:
Fremme trivsel og mestring
Forebygge uønskede svangerskap
Forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser.

Vi kan også hjelpe deg med følgende:
Informere om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
Skrive ut resept på hormonell prevensjon til jenter fra 16 år. Vi kan også legge inn p-stav.
Klamydia og gonorè test
Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier Siv Griegel. I tillegg har helsestasjonen tett samarbeid med lege, jordmor og kommunepsykolog. De som jobber her har taushetsplikt, og tilbudet er et tillegg til skolehelsetjenesten.

Tilbudet er gratis.

Helsestasjon for ungdom holder til på Ørnes helsestasjon og på Glomfjord helsestasjon. I oddetallsuker er vi på Ørnes helsestasjon og i partallsuker på Glomfjord helsestasjon.
Vi har åpent hver tirsdag fra kl. 14.30-17.30.

Dette er et drop-in tilbud og du trenger ikke å bestille time.
Følg oss også gjerne på instagram under hfumeloy.

Ørnes helsestasjon
Gammelveien 7
8150 Ørnes
Telefon 75 71 07 50 eller 912 49 529

Glomfjord helsestasjon
Glomveien 3,
8160 Glomfjord
Telefon 75 71 01 35 eller 912 49 529

Barneverntjenesten

Hvem er vi:
Barneverntjenestenes oppgaver er å bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
Barneverntjenesten har ansvar og plikt til å undersøke om det er grunnlag for å iverksette tiltak ovenfor barn og deres familier. Barneverntjenesten skal følge nøye med i de forhold som barn lever under, og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Målgruppe:
Barn, unge fra alderen 0 til 18 år, og deres familier.
Tema du kan spørre om:
Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten for å få råd og veiledning. Hvis det er noe barneverntjenesten ikke kan svare på blir de henvist til rette instans.
Hva kan vi tilby:
 – Kartlegging
 – Råd og veiledning
 – Foreldreveiledningsprogram
 – Samtaler med barn og unge
 – Avlastning
 – Fritidstilbud
 – Familieråd
 – Tverrfaglig samarbeid
 – Økonomisk dekning av fritidsaktivitet dersom NAV ikke dekker dette og barneverntjenesten vurderer at barnet har behov for det.

Kontakt:
Meløy barneverntjeneste
Besøksadresse: Gammelveien 5, 1. etg
8150 Ørnes
Telefon 75 71 00 00

Forebyggende team

Beskrivelse av tjenesten
Vi er et tilbud til barn, unge og foreldre/ foresatte når noe er vanskelig.

Hva kan vi hjelpe deg med
Vi i Forebyggende team snakker med barn, unge og foreldre, og gir veiledning når noe er vanskelig. Du kan ta direkte kontakt for avtale. Barnehage, skole og helsesykepleier kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med oss.

I samtaler kan vi blant annet snakke om søskenrollen, foreldrerollen, sykdom, dødsfall, skilsmisse, mobbing, søskensjalusi, trivsel og psykisk helse, sinne/aggresjon, barn av psykisk og fysisk syke foreldre og søsken.
Vi kan samarbeide med dere rundt utfordringer i skole, barnehager og/ eller på fritiden. Noen ganger er vi med i direkte samarbeid med barnehage/ skole/ helsesykepleier/ PPT og andre.

Kontaktinfo
Navn: Turid Solstrand
Stilling: familieveileder
Telefonnr.: 482 59727
E-post: turid.Solstrand@meloy.kommune.no

Adresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Stillingen som kommunepsykolog er per tiden ikke satt.

Åpningstid
Kl. 08.00-15.30 mandag-fredag

Sted
Vi har kontorer i 2.etg i Ørnes sentrum, der legekontoret var tidligere. Vi kan også treffe deg hjemme, i barnehage/ skole eller på helsestasjonen dersom det passer bedre for deg.

Helsestasjonstjenesten og jordmor