BTI-veileder – under utarbeidelse. Brukes ikke i profesjonelt øyemed per tidspunkt.